Ordningsregler samlingslokalen

Styrelsen beslutat att nuvarande regelverk kring samlingslokalen uppdateras för att säkerställa en fortsatt god ordning och grannsämja på gården.

Följande uppdateringar i regelverket görs:
– Depositionen justeras till 1000 kronor.
– Lokalen skall vara tyst och utrymd senast klockan 23.00.
– Lokalens besökare får ej uppehålla sig ute på gården.
– Låntagaren skall vara närvarande i lokalen under hyrtillfället.
– Om låntagaren bryter mot ovanstående allmänna förhållningsregler eller inte utför städning efter lån förbehåller sig BRF Dalens Ekgård rätten att behålla depositionen, samt vid behov vidta ytterligare åtgärder i frågan.
– Om låntagarens regelbrott bedöms som allvarligt kan denne stängas av från möjligheten att låna lokalen i ett år.
– Om låntagarens regelbrott bedöms som grovt riskerar denne skriftlig varning.

I övrigt kvarstår regelverket i nuvarande form.

OBS! De bokningar av samlingslokalen som gjorts innan uppdateringen berörs inte.

*****

Fastighetsskötsel i sommar
Under perioden 18/6-19/8 kommer uppgiften som fastighetsskötare för föreningens hyresgäster och allmänna utrymmen att skötas av Ola Rosenqvist. Samma telefonnummer som tidigare, 070-430 49 78, gäller för felanmälan. Telefonen lyssnas av varje dygn.

Byt till autogiro
I samband med kommande utdelning av avgifts-/hyresavier kommer en blankett för autogiro att bifogas. I nuläget har endast 24 av 71 hushåll på gården autogiro.
Så gör du:
– Fyll i blanketten med fullständiga uppgifter. Blanketten delas ut till hushåll utan autogiro.
– Lägg ifylld blankett i föreningens brevlåda på Bersågränd 4, bv – eller skicka den själv enligt instruktion på blanketten.
– Bidra till en minskad arbetsbörda för styrelsen samt minskad miljöpåverkan.

Lägenhetsnummer på dörrarna
Under sommaren kommer samtliga lägenhetsdörrar att märkas med lägenhetsnummer vid dörrkarmen. Detta för att ytterligare förenkla när nycklar/tillträde behövs från föreningens sida.

Tack till samtliga
Styrelsen vill rikta ett stort tack till samtliga boende för gott samarbete vid stamspolningen. Enligt GR Avloppsrensning fortlöpte arbetet smärtfritt. Inga problem har heller rapporterats i efterhand.

Annonser