Information A-Ö

För alla boende i BRF Dalens Ekgård är det obligatoriskt att känna till och följa dessa regler.

Nedanstående information finns även att ladda ner i pdf-format:  Ekgården från A till Ö.

A

Andrahandsuthyrning

Om man avser att hyra ut lägenheten i andra hand ska uthyrningen först godkännas av styrelsen.

Anslagstavla

Finns i varje trapphus samt i vestibulen utanför tvättstugan/samlingslokalen.

Avgifter

Se ”Hyror och avgifter”.

Avlopp

Tänk på vad du spolar ner i avloppet och toalettstolen. Inga skadliga kemikalier eller fasta föremål, annat än toalettpapper, får spolas ner. Golvbrunnen i badrummet bör rensas regelbundet av lägenhets­inne­havaren. Under fliken ”Kontakt” på hemsidan samt på anslagstavlor i portar och tvättstugevestibul finns information vart du ska ringa om det är stopp i avloppet och risk för vattenskada.

B

Balkong

Grillning med öppen låga är förbjuden på balkonger, uteplatser och loftgångar. Endast grillning med elektrisk grill är tillåten. Visa hänsyn till grannar gällande matos från grillen.
Mattskakning över räcket och nedsopning av skräp eller snö bör undvikas från balkonger och loftgångar. Tänk på grannarna under!
Inglasning av balkong bekostas av den boende och ska godkännas av styrelsen.
Kom ihåg att inglasning av balkong kräver bygglov, detta söks av den boende.

Belysning

Belysning på gården och i trapphus styrs centralt och bekostas av alla boende. Belysning i lägenheten, på balkongen och utanför lägenhetsdörren i låghusen ansvarar den boende själv för.

Besiktning

Avflyttningsbesiktning av hyreslägenhet sker efter överenskommelse med styrelsen. Vid skador utöver ”normalt” slitage bekostas reparationen av den avflyttande hyresgästen.

Betalningsregler

Se ”Hyror och avgifter”.

Betalningsärenden

Sköts av föreningens ekonomiska förvaltare. Under fliken ”Kontakt” på hemsidan samt på anslagstavlorna i portar och tvättstugevestibul finns kontaktinformation till förvaltaren.

Bollspel

Se ”Lek och bollspel”.

Boulebanan

Är tillgänglig för alla på gården.

Brandvarnare

För att minska risken för allvarliga personskador ska brandvarnare finnas i alla lägenheter! Föreningens fastighetsskötare kan ordna brandvarnare. Under fliken ”Kontakt” på hemsidan samt på anslagstavlorna i portar och tvättstugevestibul finns telefonnummer till fastighetsskötaren. Kom ihåg att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar.

C

Cykelrum

Två cykelrum finns i fastigheten, ett i anslutning till portalen vid Bersågränd 4, det andra vid Bersågränd 2. Cyklar får inte ställas i trapphus eller källargångar då det kan försvåra städning och utrymning.

D

Drift

I första hand ska föreningens fastighetsskötare kontaktas om driftsproblem uppstår. Med drift avses värme, vatten, ventilation, gemensam el, gemensam tvätt- och torkutrustning samt hissar.

E

El

Den el som förbrukas för belysning på gården och i trapphus, källare, tvättstuga och samlingslokalen samt all el för ventilation och hissar bekostas gemensamt genom månadsavgiften eller hyran. Lägenhetens elförbrukning bekostas av den boende. Reparation eller byte av ”fasta”, till lägenheten hörande, elinstallationer ska utföras av fackman. Hyresgäster kontaktar styrelsen om sådan åtgärd.

F

Fastighetsskötare

Under fliken ”Kontakt” på hemsidan samt på anslagstavlorna i portar och tvättstugevestibul finns kontaktinformation till fastighetsskötare.

Felanmälan

Under fliken ”Kontakt” på hemsidan samt på anslagstavlorna i portar och tvättstugevestibul finns kontaktinformation för anmälan av fel i föreningens hyreslägenheter samt gemensamma utrymmen, trapphus, källare, tvättstuga, ventilation, vatten och avlopp etc.

Boende i hyreslägenhet har rätt till hjälp med reparation som avser lägenhetens fasta inredning och utrustning, vatten och avlopp samt ventilation.

Boende i bostadsrätt ansvarar själva för reparation av lägenhetens fasta inredning och utrustning.

Festlokal

Se ”Samlingslokal”

Fläkt

Se ”Ventilation”

Föreningsstämma

Se ”Årsstämma”

Förslag

Se ”Idéer”

Försäkringar

Föreningen har en fastighetsförsäkring. Den innefattar också ansvarsförsäkring för styrelsen. Varje bostadsrättsägare och hyresgäst ansvarar för att ha en egen hemförsäkring som avser boendeformen.

Försäljning

En bostadsrätt får säljas av innehavaren som själv besörjer alla kontakter med mäklare och ev. köpare. Köparen ska godkännas av styrelsen innan överlåtelsen.

Förråd

Till varje lägenhet finns ett lägenhetsförråd i källare eller på markplan. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för ev. lås till förråd. På gården finns ett större förråd (vid 2:an) för förvaring av föreningens trädgårdsutrustning mm. Kontakta fastighetsskötaren eller styrelsen om du vill låna nyckel till förrådet, se under fliken ”Kontakt” respektive ”Styrelse” på hemsidan eller på anslagstavlorna i portar och tvättstugevestibul.

G

Gatuunderhåll

Ekgården ansvarar för trottoaren längs med Bersågränd och har delat ansvar med Brf Grangården för gångvägen mellan Ekgården och Grangården samt med Svenska Bostäder för gångvägen mellan Ekgården och Poppelgården.

Grillning

Är tillåten på gården. Grillning med öppen låga är inte tillåten på balkonger, uteplatser och loftgångar på grund av brandfara. Endast grillning med elektrisk grill är tillåten på balkonger, uteplatser och loftgångar. Visa hänsyn till grannar gällande matos från grillen.

Grovsopor

De boende ansvarar själva för bortforsling av grovsopor och miljöfarligt avfall. De får inte förvaras i gemensamma utrymmen.

I samband med gemensamma städdagar hyr föreningen container där man kan slänga grovsopor. Meddelande om när sådan container finns tillgänglig meddelas genom utskick eller anslag på föreningens anslagstavlor, på föreningens hemsida och i Facebookgruppen.

Elektronisk och elektrisk utrustning (radio, tv, dator, lysrör mm), vitvaror (kyl, frys, tvättmaskiner mm) och miljöfarligt avfall (färgrester, batterier, keramik mm) får inte lämnas i grovsopscontainer. Kontrollera med inköpsstället om de återtar gamla varor, lämna dessa på Återvinningscentralen i Östberga eller Vantör eller till Stockholm stads mobila miljöstation.

Gården

Ekgården är till för alla boende och alla har ett gemensamt ansvar för ordningen på gården.

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att staket i anslutning till lägenhet underhålles och målas.

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att förråd och staket i anslutning till lägenhet rötskyddas.

Föreningen tillhandahåller rötskydd.

Föreningen ansvarar för att förråd målas vid behov enligt underhållsplan.

Gårdsskötsel

Alla boende ansvarar för att skräp på marken plockas upp och läggs i papperskorgarna. Fastighetsskötare ansvarar för att papperskorgarna töms varje vecka.

Varje vår och höst ordnas gemensamma städdagar. Alla boende är välkomna och hjälpa till med något. Kan man inte bära eller kratta kan man kanske t ex grilla korv eller ordna med kaffe.

H

Hissar

Under fliken ”Kontakt” på hemsidan samt på anslagstavlor i portar och tvättstugevestibul finns kontaktinformation för anmälan av fel på hissarna. Kontakta alltid fastighetsskötarna i första hand vid fel på hissen.

Föreningen ansvarar för att hissarna besiktas en gång per år.
Föräldrar har ansvar för sina barn då de använder hissarna.

Hund

Se ”Husdjur”

Husdjur

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att husdjur inte förorenar inne, ute på gården eller stör omgivningen. Hund och katt ska hållas i koppel på gården. Hundar och katter får inte rastas på gården. Djurägare ska se till att deras husdjur inte stör, smutsar ner eller skadar annan och annans egendom. Om husdjur vistas på balkong ska det hållas under uppsikt eller så ska balkongen vara ”inhägnad” och rymningssäker.

Hyra och avgifter

Hyran respektive månadsavgiften till föreningen ska även täcka gemensamma kostnader för husen, exempelvis kapitalkostnader, skatter, värme, vatten och avlopp, el för husens gemensamma utrymmen och gårdsbelysning, hissar, sophanteringsanläggning, tvättstuga, samlingslokal, yttre och inre underhåll för föreningens byggnader samt gemensamma utrymmen. För hyreslägenheter har föreningen också ansvar för det inre underhållet vilket ska täckas av de hyresintäkter som dessa ger.

Hyror och avgifter betalas i förskott senast på förfallodagen enligt hyresavierna. Om man inte betalar i tid får man en påminnelse inklusive förseningsavgift. Vid upprepad försening eller utebliven betalning fattar styrelsen beslut om åtgärd, betalningsplan eller uppsägning av kontrakt.

Idéer

Förslag till styrelsen kan lämnas via e-post till styrelsen@ekgarden.nu eller i föreningens postlåda, Bersågränd 4 Nb.

Inglasning av balkonger

Om man avser att glasa in balkongen kontaktas styrelsen innan. Inglasningen bekostas av den boende. Kom ihåg att inglasning av balkong kräver bygglov. Detta söks av den boende.

Inventarier

Gårdens lokaler såsom samlingslokal, gårdsförråd och snickeri ägs av bostadsrättsföreningen. Vid lån ansvarar man för att lämna inventarierna i samma skick som innan. Skadade inventarier ersätts med nya av den som lånat dessa för eget bruk.

J

Jourverksamhet

Se ”Felanmälan” samt fliken ”Kontakt” på hemsidan och anslagstavlor i portarna samt i tvättstugevestibul.

Julgranar

Föreningen ordnar med en gemensam julgran på gården.

Den privata julgranen får inte slängas via fönster, från balkongen eller i sopnedkastet. Den får inte lämnas kvar på gården eller gata/gångvägar. Ansvaret för bortforsling av granen är den boendes.

K

Kabel-tv

Ekgården har avtal med ComHem. Föreningen betalar en fast avgift per lägenhet och år.

Kabel-tv bekostas av den boende själv.

Katt

Se ”Husdjur”

Klotter

Se ”Skadegörelse och klotter”

Källare

Källargångar är ingen uppställningsplats och ska hållas rena från skräp, cyklar mm.
Föräldrar ansvarar för att barn inte använder källaren som lekplats.

Källsortering

Se även ”Grovsopor”

Källsortering av hushållsavfall kan ske i kommunens ”gröna behållare” på gaveln av garaget vid Åstorpsringen. Där kan sortering av batterier, glas, tidningspapper, förpackningar av papper, plast och metall ske.

Köksfläkt

Se ”Ventilation”

L

Lek och bollspel

Lek får ske på gården. Bollspel får endast ske på ytan vid ”basketbollskorgen” mellan klockan 08.00 och 21.00. Föräldrar ansvarar för att barn inte använder källare, hissar och trapphus som lekplats.

Lekplatsen

Föreningen har underhållsansvar för lekplatserna på gården.
Föräldrar har ansvar för sina barn när dessa leker på gården.

Ljudnivå

Visa hänsyn och tänk på grannarna.

Sänk ljudnivån och undvik kraftigt spolande efter klockan 22.00.

Vid klagomål på störning tar styrelsen kontakt med vederbörande för diskussion som första åtgärd.

Vid återkommande allvarliga klagomål kan bostadsrättsinnehavare förlora sitt medlemskap i föreningen och tvingas sälja bostadsrätten enligt bostadsrättslagen och 12§ i föreningens stadgar. Hyresgäster kan bli vräkta enligt 46§ i hyreslagens.

Loftgång

Bostadsrättsinnehavare och hyresgäst vars lägenhet har ingång från loftgång ansvarar för denna hålls ren från skräp, grus, snö och is.

Loftgången får inte belamras eller blockeras av t ex  cyklar, gamla möbler mm.
Passagen ska alltid hållas fri.

Lokalen

Se ”Samlingslokal”

Lås

Alla entréer till trapphus, tvättstuga och bokning, cykelrum samt källare är försedda med elektroniska lås. Dessa öppnas med låsbricka som är programmerad att öppna dessa dörrar. Varje bricka är knuten till en viss lägenhet.
Vid behov av extra brickor kontaktas fastighetsskötare. Se under fliken ”Kontakt” på hemsidan eller på anslagstavlor i portar och tvättstugevestibul.

Om du tappar bort din bricka, kontakta fastighetsskötare så den blir spärrad!

Entrédörrarna till trapphusen är låsta dygnet runt.
Dörrarna kan öppnas med kod mellan kl 06:00 och 21:00.
Dörrarna kan öppnas med låsbricka dygnet runt.
Vid behov av kod kontaktas fastighetsskötaren, se under fliken ”Kontakt” på hemsidan eller på anslagstavlor i portar och tvättstugevestibul.

Lägenheter

Föreningens lägenheter upplåts som bostadsrätt samt i vissa fall hyresrätt.

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för lägenhetens underhåll invändigt:

 • Målning, tapetsering och byte av golvbeläggning.
 • Underhållsansvaret inkluderar även vitvaror (spis, kyl, frys och diskmaskin) och utrustning i våtrum (badkar, dusch, tvättställ, tvättmaskin m m).
 • Vid byte av kakel eller ombyggnad av våtrum kontaktas styrelsen för godkännande av åtgärden. Felaktigt utförande kan påverka fastighetsförsäkringen.
 • Vid ombyggnad som påverkar bärande väggar i lägenheten kontaktas också styrelsen för godkännande av åtgärden.
 • Ändring eller byte av fasta el- och rörinstallationer ska utföras av fackman och godkännas av styrelsen.

Se även ”Ombyggnation av bostadsrättslägenhet” för ytterligare detaljer kring renovering av bostadsrätt.

För underhåll av hyreslägenheter kontaktas styrelsen.

Om hyresgästen själv är oaktsam och förstör inredning eller utrustning kan denne bli ersättningsansvarig för skadan.

När hyresgäst flyttar från föreningens lägenhet genomförs en avflyttningsbesiktning. Reparation av skador, som vid besiktningen bedömts som större än normalt slitage, ersätts av hyresgäst till fulla värdet. Lägenheten ska vara grundligt städad vid avflyttning.

Föreningen ansvarar för både bostadsrätts- och hyreslägenheternas yttre underhåll, fönstermålning mm.

M

Motioner

Se även ”Årsstämma”

Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen har rätt att lämna motioner, dvs förslag på frågor eller åtgärder som man vill att stämman ska behandla, till årsmötet.
Motioner till årsmötet kan lämnas via e-post till styrelsen@ekgarden.nu eller i föreningens postlåda, Bersågränd 4 Nb.

Månadsavgift

Se ”Hyra och avgifter”

N

Namnskyltar

Namnskylt finns på alla lägenhetsdörrar. I trapphusen finns även namntavlor.
För att få rätt namn på brevinkast/namntavla i porten kontaktas fastighetsskötare. Se under fliken ”Kontakt” på hemsidan eller på anslagstavlorna i portar och tvättstugevestibul.

Nattbelysning

Nattbelysning på gården styrs av ett skymningsrelä placerat på husgavel vid 2:an och utrustning i undercentral.

Nycklar

Till varje lägenhet hör lägenhetsnycklar som endast de boende har tillgång till.
Förloras nyckeln får de boende själv bekosta nycklar och låsbyte.

Se även ”Lås”

O

Ordningsregler

Lägenhetsinnehavaren är skyldig att när denne använder lägenheten eller andra delar av fastigheten iaktta allt som kan fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och rätta sig efter de regler som föreningen meddelar antingen via anslag eller på hemsidan. Se övriga punkter på denna lista.

Ombyggnation av bostadsrättslägenhet

Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Innehavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet utom vad avser reparation av stamledningar för avlopp, el, vatten och värme.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för följande:

 • Egna installationer
 • Väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt (s k platonmatta)
 • Utrustning och inredning i kök, badrum och övriga rum
 • Ledningar och övriga installationer för avlopp, el, vatten och värme inom lägenheten

Innehavaren får göra ändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock genomföras endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att detta inte medför men för annan medlem.

Arbete med ombyggnation som kan uppfattas störande (exempelvis borrning, sågning och hamrande) för grannar får endast utföras vardagar mellan 07.00 och 19.00 samt helger mellan 10.00 och 17.00. Visa hänsyn mot dina grannar och var tillmötesgående vid klagomål.

OBS! Vid byte av kakel eller ombyggnad av våtrum (badrum, toalett och kök) ska styrelsen först kontaktas. Se nedan för detaljer.

Ombyggnation och renovering av våtrum

Innan ombyggnation/renovering:

 • Kontakta styrelsen om dina planer, kontaktuppgifter till styrelsen finns i portarna och i tvättstugevestibul samt på hemsidan. Bifoga skriftlig beskrivning över arbetet som skall utföras samt namn och kontaktuppgifter till fackman som ska utföra arbetet. Observera att endast fackman med särskild licens att utföra arbeten i våtrum har rätt att utföra dessa hos BRF Dalens Ekgård. Bifoga fackmannens licens med ansökan.
 • Den bostadsrättsinnehavare som ertappas med att ha anlitat ”svart arbetskraft”, som bryter mot BRF Dalens Ekgårds stadgar (12§, 6 stycket), kan därmed förverka nyttjanderätten till bostadsrätten.
 • När styrelsen givit tillstånd för ombyggnation kontaktar bostadsrättsinnehavaren i god tid sina grannar att ombyggnation planeras. Med god kommunikation undviks ofta problem och missförstånd.

Under ombyggnation/renovering:

 • Arbete med ombyggnation som kan uppfattas störande (exempelvis borrning, sågning och hamrande) för grannar får endast utföras vardagar mellan 07.00 och 19.00 samt helger mellan 10.00 och 17.00. Visa hänsyn mot dina grannar och var tillmötesgående vid klagomål.
 • Byggmaterial samt byggavfall får endast ställas ut i trapphus, loftgångar och uteplats i undantagsfall och skall avlägsnas samma dag. Samtliga passager skall alltid hållas fria för passering samt för evakuering vid brand eller annan fara.
 • Motorfordon är inte tillåtna på gården.

Vid ansökan om ombyggnation kan styrelsen ge dispens för motorfordon under byggtiden.

Bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för att hos styrelsen att ansöka om motorfordon på gården.

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att användare av motorfordon visar hänsyn mot boende på gården.

 • Om problem som påverkar grannar eller andra delar av fastigheten uppstår i samband med byggnation ska bostadsrättsinnehavaren omedelbart kontakta styrelsen för vidare konsultation i frågan. Kontaktuppgifter till styrelsen finns i portarna och tvättstugevestibul samt på föreningens hemsida.

Efter ombyggnation/renovering:

 • Bostadsrättsinnehavare ska meddela styrelsen när arbetet är slutfört, samt överlämna kopia på fackmannens garantibevis att arbetet är korrekt utfört.

Om bostadsrättsinnehavaren bryter mot någon av ovanstående regler kan en varning från styrelsen utdelas. Vid upprepade förseelser kan BRF Dalens Ekgårds stadgar (12§, 6 stycket) att åberopas. Bostadsrättsinnehavare kan därigenom förverka nyttjanderätten till bostadsrätten.

Om bostadsrättsinnehavaren bryter mot någon av ovanstående regler har styrelsen, enligt BRF Dalen Ekgårds stadgar (§2), vid eventuell försäljning av bostadsrätt, även möjlighet att inte godkänna ny medlem i föreningen tills bostadsrätten återställs till godkänd standard.

När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han har antagits till medlem i föreningen. Förvärvare av bostadsrätt skall ansöka om medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer.

Ohyra

Kontakta fastighetsskötaren, se under fliken ”Kontakt” på hemsidan eller på anslagstavlorna i portar och tvättstugevestibul och tvättstugevestibul

Föremål som innehavaren vet eller misstänker vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.

P

Pantsättning

Handläggningen av pantsättningshandlingar sköts av föreningens ekonomiska förvaltare.

Föreningen tar ut en pantsättningsavgift på 1% av gällande basbelopp för täckande av kostnader för administration och registerhållning.

Parabolantenn

Uppsättning av parabol ska godkännas av styrelsen.

Parkering

Föreningen har inga egna p-platser. Plats i parkeringshus kan hyras av Stockholms Parkering. Parkering av motorfordon är icke tillåten inne på gården.
Parkering av motorfordon är icke tillåten på gångvägar mellan gårdarna.
Felparkering kan rendera böter.
Vid behov kan styrelsen i undantagsfall bevilja kort tillstånd för motorfordon på gården eller gångväg. Kontakta styrelsen för tillstånd.

Portar (ytterdörrar i trapphus)

Portarna till trapphusen är låsta dygnet runt, se ”Lås”.

R

Reparationer

Se ”Felanmälan”, ”Jourverksamhet”, ”Lägenhet”, ”Ombyggnation av bostadsrättslägenhet”.

Rör

Se ”Avlopp”, ”Felanmälan”, ”Jourverksamhet”.

Rökning utomhus

Tänk på barnen och kasta inte fimpar på marken.

S

Sand (för halka)

Sand till sandlåda tillhandahålls av fastighetsskötare.

Samlingslokal

Vid lån av lokalen gäller att låntagare måste vara hyreskontrakts- eller bostadsrättsinnehavare.
För bokning, se under fliken ”Kontakt” på hemsidan eller på anslagstavlorna i portar och tvättstugevestibul.

Lokalen lånas inte ut midsommarafton, nyårsafton och Valborgsmässoafton. Vid dessa tillfällen kan endast styrelsen boka lokalen för gårdsgemensamma aktiviteter.

Hyran för lån av lokalen är 200 kronor per tillfälle.

I den rymliga lokalen finns bord, stolar och soffgrupper samt fullt utrustat pentry.

Nyckel/låsbricka ska lämnas tillbaka till senast kl 12:00 dagen efter tillställningen. Om detta inte görs debiteras låntagaren ytterligare 200 kronor.

Allmänna förhållningsregler:
• Lokalen ska vara tyst och utrymd senast klockan 23.00.
• Ingen rökning i lokalen.
• Beakta de ordningsregler som gäller även ute på gården.
• Låntagaren skall vara närvarande i lokalen under hyrtillfället.
• Om något går sönder är låntagaren ersättningsskyldig.
• Lämna lokalen i gott skick.

Städning efter lån av lokalen sköts av låntagaren:
• Golv, bord och stolar våttorkas.
• Pentryt görs rent och eventuell disk diskas, samt sopor töms.
• Fimpar och annat skräp utanför lokalen plockas upp och slängs.
• Toaletterna till lokalen städas och våttorkas

Föreningens lokalansvarige kontrollerar lokalens och toaletternas skick efter lån.

Om städningen inte anses vara korrekt utförd ska låntagaren utföra den städning som anses behövas för att återställa lokalens och toaletters skick.

Om låntagaren bryter mot ovanstående allmänna förhållningsregler eller inte utför städning efter lån förbehåller sig BRF Dalens Ekgård rätten att debitera låntagaren med 1 000 kronor, samt vid behov vidta ytterligare åtgärder och kostnadstäckning för lokalens iordningsställande.

Om låntagarens regelbrott bedöms som allvarligt kan denne stängas av från möjligheten att låna lokalen i ett år.

Om låntagarens regelbrott bedöms som grovt riskerar denne skriftlig varning.

Eventuell uthyrning till föreningsverksamhet avgörs av styrelsen som även bestämmer hyresbelopp, dock minst 200 kr per gång.

Skadegörelse och klotter

Ersätts av skadegörande/förälder enligt styrelsens beslut.
Föräldrar har ansvar för borttagande av sina barns ev klotter på gården eller i trapphus.

Snickarverkstad

Får användas av boende på Ekgården.
I snickeriet finns bandsåg, slipmaskin, pelarborrmaskin och handverktyg.
Kontakta någon i styrelsen om du vill låna nyckel till snickeriet.
Se under fliken ”Kontakt” respektive ”Styrelse” på hemsidan eller på anslagstavlor i portar och tvättstugevestibul.

Sopor

Se även ”Källsortering” och ”Grovsopor”.

Välförpackade hushållssopor ska kastas i sopnedkast i trapphus eller vid tvättstugan. Tänk på att stopp i sopnedkastet orsakat av slarvigt förpackade sopor kan påverka sopsugssystemet i hela Dalen. Det är förbjudet att ställa soppåsar i trapphus, loftgångar, uteplatser eller på gården. För låghusen gäller att när portarna är låsta till trapphusen måste sopnedkast på gården vid tvättstugan användas!

Sotning

Im- och ventilationskanaler rengörs regelbundet i föreningens regi.

Styrelse

För aktuell styrelse se hemsidan under fliken ”Styrelse” eller på anslagstavlorna i portar och tvättstugevestibul.

Styrelsemöten

Styrelsen har regelbundna styrelsemöten.
Önskemål om ärenden som ska tas upp på styrelsemötena skickas till styrelsen@ekgarden.nu eller lämnas i föreningens postlåda, Bersågränd 4 Nb.

Städdagar

Se ”Gårdsskötsel”.

Städning

Se även ”Samlingslokal”.

Trappstädningen sker regelbundet.

Tvättstugan städas av den som tvättat:

 • Golv sopas
 • Luddfilter i torktumlare och torkskåp rengörs efter användning
 • Tvättmaskiner torkas rena

Toaletten vid tvättstugan och samlingslokalen ska också städas och hållas i gott skick av den som använder den.

Störningsjour

Finns ej. Prata först med den störande. Kontakta sedan styrelsen som vidtar åtgärd. Vid bråk eller busliv på gatan (Bersågränd) kontaktas polisen.

T

Trivsel

Lämna gärna förslag till ökad trivsel via e-post till styrelsen@ekgarden.nu eller i föreningens postlåda, Bersågränd 4 Nb.

Tvättstuga

Se även ”Städning”

Tvättstugan är till enbart för de boende. Det är inte tillåtet att låta vänner, bekanta och släktingar som inte bor i BRF Dalens Ekgård att använda tvättstugan.
Felanmälan görs till föreningens fastighetsskötare.
Se under fliken ”Kontakt” på hemsidan eller på anslagstavlor i portarna och tvättstugevestibul.

U

Underhåll

Styrelsen ansvarar för underhållsplan och för tekniskt underhåll.
Planen täcker flera år och uppdateras kontinuerligt.

Uppsägning av hyreskontrakt

Hyresgäst som ska flytta ifrån BRF Dalens Ekgård ska skriftligen säga upp hyreskontraktet minst tre månader före avflyttning då föreningen har rätt att ta ut hyra för tre månader efter uppsägningsdatum. På hyreskontraktet finns en ruta att fylla i vid uppsägning. Uppsägning ska undertecknas av avflyttande hyresgäst och representant för styrelsen.
Uppsagt och undertecknat kontrakt får användas som intyg vid kommunikation med kommande hyresvärd.

Uteplats

Låghusens uteplatser sköts av lägenhetsinnehavare. Ansvaret gäller skötsel och underhåll av den egna täppan. Föreningen tillhandahåller färg till staket och dylikt. För väsentliga förändringar i täppans utseende – kontakta styrelsen. Även snöskottning fram till ytterdörren sköts av lägenhetsinnehavaren.

V

Vattenskada

Vid vattenskada kontaktas fastighetsskötare omedelbart eller i akuta fall den firma föreningen har avtal med. Se under fliken ”Kontakt” på hemsidan eller på anslagstavlor i portar och tvättstugevestibul.

I varje lägenhet finns en huvudavstängningskran för kallt och en för varmt vatten. Kranarna är normalt placerad bakom plåtlucka i badrummet eller på toaletten eller i gårdshusens förråd. Plåtluckan kan öppnas med tång.

Föreningen ansvarar för fritt strömmande vatten från skadad vattenledning utanför lägenhets huvudavstängningskran. Vid skador på underliggande fuktisolerande skikt, bakom kakel och färg täcker endera hemförsäkringen eller fastighetsförsäkringen nödvändiga reparationer. För mer information kontakta försäkringsbolag/styrelsen.

Ventilation

Gatuhusen är försedda med till- och frånluftssystem med värmeväxlare.

Tilluft: Kan i viss mån regleras i lägenheten.
I klädkammaren finns ett reglage som kan ställas på ÖPPET eller STÄNGT. Vid STÄNGT fördelas den luft som tillförs lägenheten i huvudsak till sovrum och vardagsrum och lite luft i hallen.Vid ÖPPET tillförs det mest luft i hallen och lite i sovrum och vardagsrum. Om det är kallt i sovrum och vardagsrum så ställ reglaget på ÖPPET.

Frånluft: Ventilationssystemet är balanserat så att den totala mängden luft i lägenheten byts ut ungefär en gång/timme. Använd luft förs ut genom ventiler i kök, badrum och klädkammare.
INSTÄLLNING AV VENTILER FÅR INTE ÄNDRAS OCH INTE TÄCKAS ÖVER!

Gårdshusen är försedda med ett frånluftssystem.
Varje lägenhet har en egen frånluftsfläkt (på kallvinden) som suger ut dålig luft via ventiler i kök, toalett och badrum samt klädkammare. Tilluft tas in via springventiler i fönsterkarmar och vädringsluckor. Springventilerna ska hållas rena från damm och smuts.

Ventilationskåpan över spisen i låghusen är kopplad till forcering av fläkten (fläktvarvet ökar med kraftigare utsug som följd). Om spiskåpan byts måste den nya vara försedd med samma typ av forceringsmöjlighet. Om man byter till fel typ av fläkt slutar ventilationen att fungera i hela lägenheten.

Våtrum

Se ”Lägenheter” samt ”Ombyggnation av bostadsrättslägenheter”

Värdering

Bostadsrättsinnehavaren bekostar själv värdering av sin bostadsrätt.

Värme

Radiatorerna i lägenheterna försörjs med varmt vatten via fjärrvärmesystem (f n Fortum). Kostnad för fjärrvärme fördelas på samtliga lägenheter och lokaler på gården.

Under normala förhållanden är värmen avstängd mellan 15 maj till den 15 september.

Y

Ytterbelysning

Se ”Belysning”

Yttre underhåll

Föreningen ansvarar för yttre underhåll av fastigheten.

OBS! Lägenhets- eller bostadsrättsinnehavare får inte utföra ändringar på yttre delar av fastigheten! Detta gäller även ommålning och belysning. Om den boende gjort ändringar på yttre delar av fastigheten ansvarar den boende för att återställa denna till ursprungligt skick.

Å

Årsstämma

Se även ”Motioner”

Hålls en gång per år, senast före juni månads utgång.

På stämman väljs styrelse för bostadsrättsföreningen.

Kallelse till föreningens medlemmar sker tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman. Om extra stämma utlyses sker kallelse tidigast 2 veckor och senast 1 vecka före stämma.

Årsredovisning

Styrelsen är skyldig att se till att årsredovisning upprättas och presenteras på årsmötet.